โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
2
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
3
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
4
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
5
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
6
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
7
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
8
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
9
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
10
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
11
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
12
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
13
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
14
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
15
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
16
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
17
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
18
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
19
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
20
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
21
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
22
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
23
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
24
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
25
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
26
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
27
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
28
Universal Design QR-Code
(TRUE)
29
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
36
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
37
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
38
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
39
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
40
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
51
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
52
关爱员工 暖心聚力
(China)
53
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
54
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
55
新型职业农民培训
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1&2 : รวมทั้งหมด 66 โครงการ
การศึกษา
TRUE
ICT Talent : โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพคน ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้อย่างยั่งยืน...และด้วยสถานการณ์โลกที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ดังนั้น การส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปรับตัวและเข้าถึงเทคโนโลยี หรือ ICT เพื่อการศึกษาได้ จึงเป็นเครื่องมือและช่องทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรความรู้ในทุกห้องเรียน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ICT Talent ) จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาทักษะด้าน ICT ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องตามบริบทรายพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้่่างงาน-สร้างอาชีพ สร้างความผูกพัน และสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ผลักดัน-ส่งเสริมให้ ผอ.และครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองจากรุ่นสู่รุ่น ในลักษณะการสืบทอดผู้นำรุ่นใหม่ของชุมชน

ผลการดำเนินงาน พบว่า
1. ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะความรู้สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ต่อพนักงาน/องค์กร
> พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่สามารถนำทักษะในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้
> สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง
> เสริมสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของ ICT ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
> เป็นการนำศักยภาพขององค์กรทางด้านเทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เช่น Multimedia ของ True Click Life / สื่อ True Visions / True Fiber high speed Internet ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
สุขภาพอนามัย
Vietnam
สร้างบ้านพักแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติ ประเทศเวียดนามในประเทศเวียดนาม จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 126,000 รายในแต่ละปี และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 94,000 คน โดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเวียดนามมาตรวจสุขภาพ และรับการรักษาโรค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว ซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวจะอยู่ภาวะที่ยากลำบากและเดือดร้อนมาก สามารถบอกได้เลยว่า ถ้ามีผู้ป่วย1 คน ที่เป็นมะเร็งในครอบครัวนั้นภาระทางการเงิน ก็เปรียบเสมือนคน “ล้มละลาย” เนื่องจากสุขภาพแย่ลงไม่เพียงแค่ไม่สามารถทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ และดูแลครอบครัว รวมทั้งยังมีญาติที่ต้องมาดูแลเลี้ยงดูผู้ป่วยเองอีกด้วย การรักษาโรคต้องใช้ระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงอย่างมาก แม้ว่าผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ ก็ยังเดือดร้อน ไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ผู้ป่วยบางคนก็รู้ว่าเป็นโรคมะเร็ง ใกล้คียงกับความตายที่จะมาถึงแล้ว แต่ก็ยังต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ และบางคนต้องหยุดการรักษา รอความตายที่จะมาถึง ด้วยความท้อแท้ในชีวิต
ในกรุงฮานอยมีโรงพยาบาลจำนวนทั้งหมด 12 แห่ง สถาบันรักษาโรคมะเร็งที่มีเทคโนโลยีสูง มีทีมแพทย์ที่ดี และเก่ง จึงทำให้ผู้ป่วยในภาคเหนือต่างก็อยากมารักษาโรคในโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาล K มีทั้งหมด 1,800 เตียง แต่จำนวนผู้ป่วยสูงกว่า 8 เท่า ซึ่งเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย 1 เตียง จะมีคนป่วยนอน 2-3 คน จึงเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลนี้ ดังนั้นโรงพยาบาลโรคมะเร็ง สาขา Tan Trieu สังกัดโรงพยาบาล K ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียงเดินทางมารักษาพยาบาลที่นี่ จึงทำให้การดูแลและการจัดการเกินความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาลดังกล่าว
ด้วยเหตุผลข้างต้น การสร้างที่พักแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลด้วยค่าเช่าที่พักต่ำหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการนี้เพื่อการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ป่วย สร้างขวัญกำลังใจ ในยามเจ็บป่วย
ผลการดำเนินโครงการ มีดังนี้
-โครงการได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลและผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านพักให้สำเร็จในเวลาที่เร็วที่สุด
- ผู้บริหารโรงพยาบาลรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยบริหารจัดการโรงพยาบาลได้ง่ายปลอดภัยและดีมากขึ้น
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเข้าร่วมงานเปิดและมอบบ้านพัก เนื่องจากเห็นถึงผลประโยชน์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งบันภาวะเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
- พนักงานบริษัทซีพีเวียดนาม พร้อมร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันทำความสะอาด และเชิญผู้ป่วยรับประทานมื้ออาหารอย่างอิ่มสุขอิ่มใจด้วยกัน ณ บ้านพักแห่งนี้ เพราะพนักงานทุกคนตระหนัดดีว่า การช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ป่วยรวมถึงช่วยกันสร้างขวัญกำลังใจ ในยามเจ็บป่วย เป็นการกระทำความดีและสร้างสังคมที่เป็นผู้ให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือสังคมจากใจจริง
- มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้ง เงิน ผ้าห่ม ของใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย สร้างภาพการช่วยเหลือสังคมร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสิ่งแวดล้อม
CPALL
โครงการเรียนรู้ คู่อาชีพ เพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนจากการประกอบอาชีพเกษตรกร ของชุมชนโดยรอบบริษัทซีพีแรม อ.ลาดหลุมแก้ว ที่ยังยึดวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ทำเกษตรเชิงเดียวและมีการใช้สารเคมีที่สูง จึงประสบปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตไม่แน่นอน และการใช้สารเคมีที่สูงก็ส่งผลต่อสุขภาพ ต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
บริษัท ซีพีแรม จึงเปิดพื้นที่แปลงเพาะปลูกวัตถุดิบของบริษัท เพื่อให้ชุมชนเข้าศึกษาดูงาน พร้อมกับเปิดการฝึกอบรม ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ที่เรียบง่ายและยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสากล ด้านระบบการเพาะปลูกมาตรฐาน Global GAP สอนการทำบัญชีรายรับรายรายจ่ายครัวเรือน
จากการให้ความรู้และการปฏิบัติที่เหมาะสม ทำให้เกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว มีอาชีพที่มั่นคง สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะไม่ต้องใช้สารพิษในการเพาะปลูก เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่พร้อมสร้างอาชีพและอนาคตที่มั่นคงแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ