โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
2
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
3
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
4
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
5
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
6
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
7
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
8
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
9
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
10
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
11
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
12
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
13
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
14
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
15
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
16
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
17
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
18
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
19
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
20
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
21
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
22
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
23
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
24
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
25
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
26
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
27
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
28
Universal Design QR-Code
(TRUE)
29
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
36
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
37
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
38
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
39
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
40
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
51
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
52
关爱员工 暖心聚力
(China)
53
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
54
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
55
新型职业农民培训
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1&2 : รวมทั้งหมด 66 โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม
CPF
ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดจากการที่ซีพีเอฟ ฯได้สำรวจความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่าโรงเรียนมีพื้นที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และทำแปลงผัก เพื่อเกิดเป็นผลผลิตให้นักเรียนได้ใช้เป็นอาหารกลางวัน
การดำเนินการร่วมกันของสัตวบาล นักวิชาการเกษตร ผู้มีความรู้ของชุมชน ผนึกกำลังช่วยกันตามความถนัดของแต่ละองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกบ้านในชุมชนช่วยตัดกิ่งไม้ เกลี่ยดิน ปรับพื้นที่โครงการ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ช่วยให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ ผู้ประกอบอาชีพทางการเพาะเห็ด สอนการเพาะเห็ด หมอดินประจำอำเภอโชคชัยให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเตรียมแปลงปลูกผักคณะทำงานจากธุรกิจไก่กระทงโคราช สระบุรี พนมสารคาม ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ การทำวัคซีนและการวินิจฉัยโรคกรณีที่ไก่มีปัญหาสุขภาพ
ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ได้ตามเป้าหมาย นักเรียนเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารประเภทต่างๆที่มีประโยชน์ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ 10.2 % มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 90 % ในปี 2559 เกิดการร่วมมือเป็นเครือข่ายของการทำโครงการ เพื่อสร้างพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในการทำการเกษตร ของนักเรียน และขยายผลไปสู่ชุมชนที่สนใจ
ด้านสังคม
TRUE
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๕ปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้า ทำให้ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัญหาสังคมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และค่อยๆ สะสมกัดกินสังคมไทยจนลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลเสียต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลงเป็นอย่างมาก
จากปัญหาดังกล่าว บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย จึงจัดให้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปลูกสำนึกที่ดี พร้อมที่จะเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม โดยถ่ายทอดสดห้องเรียนธรรมะ ในรูปแบบเรียลลิตี้เป็นเวลา 1 เดือน ให้ผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้ด้านธรรมะควบคู่ไปกับเยาวชน เน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขา ภายใต้ชื่อ “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม”
เยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง และเผยแผ่แนวคิดตามหลักพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีพุทธศาสนิกชน ผู้ชมทั่วโลกที่อนุโมทนาบุญและร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปพร้อมๆกับเหล่าสามเณร จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คนทั่วประเทศ หลักสูตรพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมสู่นักเรียนจากกว่า 6,000 โรงเรียน ในโครงการ ทรูปลูกปัญญา เป็นต้นแบบในการพัฒนาเยาชน ชุมชนและสังคม ด้วยคุณภาพเนื้อหารายการจึงได้รับรางวัลช่อสะอาด, รางวัลทูตพระพุทธศาสนา รางวัลชนะเลิศ Gold Dolphin และในเวทีระดับโลก Cannes Corporate Media & TV Awards 2016
สุขภาพอนามัย
CPF
ซีพีเอฟ วิ่งเพื่อการกุศล (CPF RUN FOR CHARITY)ชมรมสุขภาพของโรงงานอาหารสัตว์บกบางนา จัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายภายในโรงงาน ต่อมาผู้บริหารเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานจึงมอบหมายให้ คุณวิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม CPF Running club จัดงานวิ่งครั้งแรกโดยเชิญ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานและร่วมงานวิ่ง ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงบอน กรุงเทพฯ ปี 2559 เป็นต้นมา ในปี 2560 ได้พัฒนารูปแบบการวิ่งเพื่อการกุศล และเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบริษัทฯ ในการรวมบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม

ผลการดำเนินโครงการ และมูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. จำนวนยอดบริจาคองค์กรสาธารณกุศลทั่วไปประเทศ 2,230,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานลดลง
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนรอบบริษัทฯ
2. ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
3. การผนึกกำลังระหว่างธุรกิจในเครือฯ
4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารในเครือฯ
5. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักการออกกำลังกาย
6. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานลดลง
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ