ความภาคภูมิใจ
จากการจัดการประกวดโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้เรามีโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0
พนักงาน
ผู้สร้างสรรค์
0
โครงการ
จำนวนโครงการสะสม
0
โครงการ
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
0
สถานที่
พื้นที่ดำเนินโครงการ
0
ครั้ง
จัดพิธียกย่องเชิดชู
โครงการที่ผ่านมา
โครงการแนะนำ
ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
เพิ่มเติม
ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่าตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร จ.น่าน
เพิ่มเติม
ส่งเสริมการประกอบการและการจ้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
เพิ่มเติม
กองกายหมู่บ้านฟื้นป่า 100% ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เพิ่มเติม
ส่องแสงสว่างชายแดน
เพิ่มเติม
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
เพิ่มเติม
ช่วยเหลือผู้พิการสร้างงานสร้างรายได้ เขตกว่านซู่
เพิ่มเติม
เก็บกล่องกระดาษเข้าสู่ระบบรีไซเคิล
เพิ่มเติม