ดำเนินการโดย CPALL
ประสานงานโครงการ: ธนิก โชคเทอดธรรม Tel. 091-0048114 E- mail: Thanikcho@cpall.co.th
เหตุเพลิงไหม้มักสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งชีวิตที่มีค่าและทรัพย์สินอย่างมากมายแก่ผู้ประสบภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเอกชนที่มีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านป้องกันอัคคีภัย และผจญเพลิงเป็นอย่างดี ได้เห็นความสำคัญในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จึงได้ริเริ่มโครงการนี้โดยดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานราชการ ,สถานศึกษา จัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย เพื่อเกิดความรู้ ทักษะและแนวทางปฎิบัติเมื่อประสบเหตุ
การดำเนินการนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑลเป็นอย่างมากโดยได้สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ,ทราบขั้นตอนปฏิบัติตนตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุเพลิงไหม้ในชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2559 ทั้งสิ้นจานวน 66 รุ่น