ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ:   Tel. NULL E- mail: NULL
จากการสำรวจบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมง อาชีพเกษตรกรชาวสวน และใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำสวนที่มีต้นทุนสูง ทำให้รายได้จากการขายน้อยลง เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ทางบริษัทฯและผู้นำชุมชน จึงร่วมกันคิดหาทางออกให้กับปัญหาด้วยการน้อมนำพระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มจากการทำน้ำหมักเองเพื่อใช้ในการทำเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ จนเกิดการพัฒนาต่อยอดไปถึงการหมักปุ๋ยชีวภาพนาโน ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดอบรมให้ความรู้และร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน คิดทำปุ๋ยนาโนซึ่งใช้เวลาในการหมักเพียง 10 วัน ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ทุกวันนี้ชาวหมู่บ้านธรรมชาติล่าง ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากถึง 50%สามารถสร้างโรงเรือนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์นาโนได้เอง 100% มีรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยที่เหลือจากการใช้เองทำให้ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และที่สำคัญช่วยลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย