ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: รังสรร พุทธวงค์ Tel. 090-904-0188 E- mail: rangsan_put@truecorp.co.th
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตและราคาไม่แน่นอน เป็นปัญหาของชาวบ้านโป่งไทร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร กว่าร้อยละ 98 ของพื้นที่ส่งผลให้ต้องไปกู้เงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อมาลงทุนเพิ่ม จนเกิดเป็นหนี้สินสะสม ที่ชาวบ้านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งในระบบและนอกระบบรวมกันมากกว่า 3,000,000 บาทต่อปี
ทางบริษัท จึงชี้ให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความรุนแรงในปัญหาดังกล่าวร่วมกันระดมความคิดกำหนดแผนชุมชน เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องเร่งด่วนอันดับต้นๆ ที่ชุมชนต้องร่วมกันทำคือ การก่อตั้งธนาคารชุมชน ร่วมกันสะสมออมเงินสร้างแหล่งทุนชุมชน บริหารจัดการทุนของหมู่บ้าน “โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน” บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นบุคคลที่สมาชิกเชื่อมั่น ศรัทธา ทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้ภายนอก และที่สำคัญคือ สมาชิกในหมู่บ้านทุกคนร่วมเป็นเจ้าของธนาคาร บนพื้นฐานของตัวเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อลดการพึ่งพาภายนอก
ในวันนี้ โครงการ ธนาคารชุมชนบ้านโป่งไทร ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดีกว่า 90% ลดภาระหนี้เสียให้กับชาวบ้านลงได้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่มีแต่รอยยิ้มและชีวิตที่มั่นคง