ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
ฟาร์มเลี้ยงหมูกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่คู่กันมาอย่างยาวนานถึงแม้ทุกวันนี้การเลี้ยงหมูจะวิวัฒนาการไปมากแต่ชาวบ้านก็ยังคงติดกับภาพของฟาร์มหมูในอดีตที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น โรคร้าย และปัญหาอีกมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง และแรงต้านจากชุมชนเป็นอย่างมากในระยะแรกที่เริ่มก่อตั้งฟาร์มโคกอุดม
แต่เราเชื่อว่า “ความดีและความจริงใจ” จะสามารถทลายกำแพงแห่งความเข้าใจผิดของชุมชนลงได้บริษัท ซีพีเอฟ จึงได้ดำเนินงานเพื่อสานสายสัมพันธุ์กับชุมชน ช่วยคนในพื้นที่ด้วยการ สร้างงาน สอนเด็กๆปลูกผักปลอดภัยเพื่ออาหารกลางกวัน สร้างอาชีพ ด้านการเกษตรในชุมชน การทำปุ๋ยจากมูลสุกร สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้เรื่อง GREEN FARM มาพัฒนาสู่ชุมชน
ทำให้ทุกวันนี้ ฟาร์มโคกอุดม ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนเพราะนอกจากฟาร์มจะไม่ก่อปัญหาด้านมลพิษ ยังสามารถแก้ไขปากท้องของคนในชุมชน ด้วยการสร้างกองทุนแก้ไขความยากจนบ้านบุสูงจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 58 จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ หมูบ้านโครงการ บ้านสวย เมืองสุข ระดับอำเภอ ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ หมูบ้านโครงการ บ้านสวย เมืองสุข ระดับจังหวัด ปี2559 จนชาวบ้านเรียกฟาร์มโคกอุดม ว่าเป็นบ้านอีกหลังในหมู่บ้านบุสูง