ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: ฐานิศร จันทนมุข Tel. 086-3697844 E- mail: tanisorn_cha@truecorp.co.th
ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย มีจำนวน 188,050 คน (จากสถิติคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ , มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยยังไม่รวมถึงจำนวนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้) ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตา ทำให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ กว้างไกล เทียบเท่าบุคคลปกติทั่วไป แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ จึงทำให้มีผู้พิการทางสายตาจำนวนไม่ถึง 10% ที่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่จึงยังเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการอุปกรณ์จดบันทึกอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา (เครื่อง MEM) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสื่อสารให้กับผู้พิการทางการมองเห็น รวมถึงเพื่อให้พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการมองเห็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสระหว่างองค์กร จิตอาสาและประชาชนทั่วไป

ดังนั้น เครื่อง MEM จึงถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้การจดบันทึกของผู้พิการทางสายตาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีปุ่มเซลล์อักษรเบรลล์บนเครื่องคล้ายพิมพ์ดีด ทำให้จดบันทึกได้เร็วขึ้น สามารถส่งเข้าเครื่องมือสื่อสารเช่น Smart Phone และคอมพิวเตอร์ แปลงเป็นภาษาคนปกติได้ นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาง่าย สามารถส่งการบ้านครูได้ด้วยตนเอง เท่าทันคนปกติ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนตาบอดที่เรียนร่วมกับนักเรียนปรกติมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยลดภาระของครูและเพื่อนจิตอาสาที่ต้องให้ความช่วยเหลืออีกด้วย