ดำเนินการโดย Myanmar
ประสานงานโครงการ: Ms.Pyone Pyone Kyi Tel. +959 250043831 E- mail: newstar.dd@gmail.com
อีกมุมนึงจากประเทศใกล้เคียงประเทศไทย ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆที่รอได้รับการแก้ไข ซึ่งหนึ่งในนั้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศนึงที่ประสบปัญหา มีเด็กไร้บ้านและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะขาดการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง ไม่มีการสนับสนุนทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กๆเหล่านั้นประสบภาวะโภชนาการไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางร่างกาย ขาดสารอาหารที่ครบถ้วนที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาประชากรด้อยคุณภาพในอนาคตอันใกล้
โครงการ Milk for Kids เกิดขึ้นมาจากจิตอาสาของพนักงาน CP Myanmar ที่อยากส่งต่อพลังแห่งความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างเครือข่ายในความช่วยเหลือที่สามารถช่วยได้ ได้จัดโครงการให้มีการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำามาซื้อนมให้เด็กๆเหล่านั้น ได้มีนมดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ขาดสารอาหาร และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น ต่อมาบริษัทจึงให้การสนับสนุนโครงการบริจาคนมโดยร่วมกับภาคการศึกษาของรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบจากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 มีการบริจาคนมให้เด็กไร้บ้าน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียน 6 โรงเรียน นักเรียน 5,000 คน นม โรงเรียน 30,000 ลิตร ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
จากการทำโครงการดังกล่าว ได้สร้างรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้พวกเขามีความสุข และเฝ้ารอที่จะดื่มนมจากแรงสนับสนุนของหน่วยงานในทุกๆสัปดาห์ ทั้งนี้สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาคือพวกเขามีร่างกายที่ดี เด็กมีพัฒนาการ มีความสูงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ไม่ป่วยบ่อย อีกทั้งยังทำให้พวกเขามีสมาธิในการเรียนรู้และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่สร้างพัฒนาการของพวกเค้าเหล่านั้น และสำหรับพนักงานที่ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่พวกเขามีก็คือความสุขที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเด็กๆ นั่นเอง และแผนในอนาคตพวกเค้ายังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำโครงการที่สร้างความสุขนี้ต่อไปและยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการทำโครงการนี้ต่อไป เพราะรอยยิ้มจากเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทำให้เขามีความสุข