ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ:   Tel. NULL E- mail: NULL
ทางโรงงานแกลง มีการดำเนินกิจกรรมการสานเสวนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากผู้สูงอายุในชุมชน บริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียน ลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างแหล่งเรียนรู้การเข้าถึงอาหารในโรงเรียนและชุมชน
จากที่ทางโรงเรียนมีข้าวจากแปลงนาจึงต่อยอดด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันจึงร่วมกันดำเนินการสร้างโรงเรือน , สนันสนุนพันธุ์ไก่ไข่, ติดต่อนักวิชาการของเครือ CP มาให้ความรู้ , การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ปัจจุบัน โครงการ สร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100% จำนวนผลผลิตเฉลี่ยจากโครงการมีมูลค่าเฉลี่ย 131,963 บาทต่อปีการศึกษา และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับ โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆที่ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการเพื่อนำความรู้ไปบูรณาการต่อยอด และเป็นอาชีพต่อไป