ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: ดาเรศ สุทธรักษ์ Tel. 02-6257310 E- mail: dares@cpf.co.th
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขั้นโดยพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้สนับสนุน ทางมูลนิธิฯได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีดำริว่า “เยาวชนเหล่านี้ควรจะได้บริโภคอาหารอย่าง ถูกหลักโภชนาการ โดยจัดให้โรงเรียนมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้ และนำมาเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนตลอดไป ” เครือฯ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปดำเนินการภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนการของนักเรียน ช่วยให้โรงเรียน/ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือกองทุนเริ่มต้นให้โรงเรียน รวมมูลค่าแห่งละ 250,000 - 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนโรงเรือนไก่ไข่พร้อมระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์การเลี้ยงแห่งละ 120,000 - 300,000 บาท และค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ได้แก่ พันธุ์ไก่รุ่นไข่ 100 – 300 ตัว อาหารไก่ไข่ พร้อมยา และวัคซีน แห่งละ 50,000 - 120,000 บาท รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการเลี้ยง และการจัดการเล้า ทำให้ครู และนักเรียนสามารถเลี้ยงไก่ไข่ และบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองตามหลักวิชาการ ทั้งการให้อาหารและน้ำ การเก็บไข่ การให้วัคซีน การทำความสะอาดโรงเรือน บำรุงรักษาอุปกรณ์ทำให้โรงเรียนมีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นที่ 1 นำมาเป็นทุนในการเลี้ยงรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
เมื่อดำเนินการรุ่นแรกแล้วจะสามารถนำผลผลิต คือไข่ไก่จำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนไปยังโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อประกอบอาหาร และจำหน่ายแก่ผู้ปกครองเป็นรายได้สะสม นำมาเป็นกองทุนหมุนเวียนมาดำเนินการในรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน