ดำเนินการโดย CPALL
ประสานงานโครงการ: ปิยวดี ปิณฑานนท์ Tel. 09-1004-8157 E- mail: piyawadeepin@cpall.co.th
การศึกษาไทยได้รับผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบ กำลังคน หรือโอกาสที่เด็กจะได้รับบมจ.ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันจัดการรูปแบบการศึกษา โดยเป็นการเรียนแบบ Action Learning หรือเรียนรู้จริงจากการทำงานจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ2530 เป็นต้นมา
โดยให้หน่วยงาน CP ALL เป็นแหล่งฝึกอาชีพ เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกโดยตรง และสนับสนุนทุนการศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
ผลที่ได้จากโครงการคือเด็กที่จบหลักสูตรมีงานทำ 100%เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะเด็กมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เรียนหนังสือ จึงถือว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากในปัจจุบัน