ดำเนินการโดย MAKRO
ประสานงานโครงการ: Ms.Somjai Suriyasin Tel. 081-8492863 E- mail: ssuriyas@siammakro.co.th
การเติบโตของร้านไฮเปอร์มาร์ท และร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัวได้ช่วงชิงพื้นที่ และมีความสามารถในการแข่งขันสูง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกหรือร้านโชห่วย ซึ่งถือเป็นช่องทางการค้าขายแบบดั้งเดิมที่ช่วยกระจายสินค้าท้องถิ่น ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชน และเป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค การที่ร้านโชห่วยมีความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัว ย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงเศรษฐกิจระดับจุลภาค และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคม รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบร้านที่ลดลง แม็คโครได้ตระหนัก และขอมีส่วนร่วมในการแก้ไขถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยเชื่อว่ายังมีร้านโชห่วยที่มีศักยภาพในการปรับตัว พร้อมก้าวเดิน แข่งขันในธรุกิจการค้าของโลกสมัยใหม่ ชูจุดแข็ง เสริมศักยภาพ และลบจุดอ่อน โดยแม็คโครขอหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ อาทิ ด้านการค้าปลีก การจัดเรียงสินค้า การปรับปรุงร้าน การทำรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น นำไปสู่การปฎิบัติจริง ส่งผลสร้างยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งการเสริมสร้างนักศึกษา คนรุ่นใหม่ผ่านการให้ความรู้และการศึกษาผ่านการลงมือปฎิบัติจริง เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกธุรกิจ

ผลของการดำเนินโครงการพบว่า
• นักศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู้และมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงรวม 33,637 ราย
• พนักงานแม็คโครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรุ่นใหม่ ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับธรุกิจค้าปลีกที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ซึ่งมีความจำเพาะกับพื้นที่สูง
• ร้านค้าปลีกได้รับแผนการพัฒนาธุรกิจ และสามารถปรับใช้ได้จริง
• เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ปลูกผังแนวคิดการลงมือปฎิบัติจริงให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ และมุ่งหวังให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
• มูลค่าการทางเศรษฐกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่สูงขึ้นกว่า 343 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลปี 2017-2018 ประเมินจากค่าเฉลี่ยยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น 33%)