ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ:   Tel. NULL E- mail: NULL
สถานการณ์ป่าชายเลนของประเทศไทยลดลงกว่าร้อยละ 50 ป่าชายเลนในหลายพื้นที่ถูกทำลาย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง จำนวนสัตว์น้ำลดลง ชุมชนขาดรายได้จากการทำประมงชายฝั่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อช่วยกันดูแลทรัพยากรด้านป่าชายเลน อย่างมีกระบวนการ และกรอบการดำเนินงาน
โดยเริ่มสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนปากอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย ร่วมมือทำกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้ การดูแล การซ่อมต้นไม้ การเก็บขยะ เพาะกล้าไม้ที่หายาก การปลูกพืชโดยใช้ถ่านไบโอชาร์ ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ปัญหา
ชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ทำให้เกิดความรักหวงแหนป่าชายเลน เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วมคือ ภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับความรู้ด้านวิชาการต่อสู้กับภัยธรรมชาติและปัญหาที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ(ขยะ) ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้แก่ประเทศไทยกว่า 100 ไร่ เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ชุมชนอีกด้วย