ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: กันยภัทรา กิติคุณ Tel. 083-7139005 E- mail: kanyapattra_kit@truecorp.co.th
คณะผู้จัดทำโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เริ่มมีมากขึ้นเกี่ยวกับเยาวชนในสังคมโลกในปัจจุบัน ที่เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีขีดจำกัด ทำให้มีพฤติกรรมเลียนแบบ เกิดสภาวะความเครียดในการใช้ชีวิตเนื่องจากมีการเปรียบเทียบ เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและครอบครัว โรคซึมเศร้า อันก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลากหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการกระทำผิดของเยาวชนในสังคม คดีของเยาวชนและครอบครัวที่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ปัญหาด้านความคิดและการปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจอย่างยั่งยืนและเป็นวัคซีนป้องกัน สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ นั่นคือการใช้ธรรมะ สร้างสติปัญญา สมาธิ และเมตตาธรรมแก่เยาวชน พัฒนาต่อยอดไปสู่ Compassion & Kindness ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความสงบสุข ด้วยความรักและการแบ่งปันดูแลธรรมชาติ ดูแลโลก และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

จากผลตอบรับที่ดีในประเทศสู่ความท้าทายสำหรับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล ในเรื่องของการเรียนการสอนจนนำไปสู่กุญแจสำคัญนั้นก็คือ Compassion & Kindness ผ่านการฝึกให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการทำสมาธิ รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมและความเมตตาในจิตใจของเยาวชน โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวและบทเรียนจริง จากวิทยากรนานาชาติ และระดับสากล เป็นภาษาอังกฤษผ่าน Broadcast Live in Thailand และ Live Streaming ทาง www.truelittlemonk.com และ www.facebook.com/truelittlemonk เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ชมและผู้ที่สนใจทั่วโลกในการรับชมและเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจัดทำในรูปแบบของสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสด วิถีชีวิตของเด็กชายหลากหลายสัญชาติทั้ง 12 คน ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนบรรพชาสามเณร ซึ่งเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างมารวมกัน โดยมีตัวแทนเด็กชาย 12 คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งนิวซีแลนด์ เนปาล ออสเตรเลีย เคนย่า จีน อังกฤษ และประเทศไทย เข้าเรียนรู้ธรรมะเป็นระยะเวลา 31 วัน และผลตอบรับไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น ยังส่งผลถึงผู้ชมรายการที่เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการทำสมาธิ การอยู่ร่วมกับทุกสรรพสิ่งในโลก โดยเริ่มต้นจากการดูแลรักษาธรรมชาติตามแนววิถีวัดป่า การปลูกป่า การอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างมีความเมตตากรุณา รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน