ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: วรกานต์ กงทอง Tel. 087-7245652 E- mail: worakarn.kon@cpf.co.th
ชมรมสุขภาพของโรงงานอาหารสัตว์บกบางนา จัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายภายในโรงงาน ต่อมาผู้บริหารเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานจึงมอบหมายให้ คุณวิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม CPF Running club จัดงานวิ่งครั้งแรกโดยเชิญ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานและร่วมงานวิ่ง ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงบอน กรุงเทพฯ ปี 2559 เป็นต้นมา ในปี 2560 ได้พัฒนารูปแบบการวิ่งเพื่อการกุศล และเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในบริษัทฯ ในการรวมบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชาชนทั่วประเทศมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม

ผลการดำเนินโครงการ และมูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. จำนวนยอดบริจาคองค์กรสาธารณกุศลทั่วไปประเทศ 2,230,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานลดลง
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนรอบบริษัทฯ
2. ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
3. การผนึกกำลังระหว่างธุรกิจในเครือฯ
4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารในเครือฯ
5. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักการออกกำลังกาย
6. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานลดลง