ดำเนินการโดย CPALL
ประสานงานโครงการ: สุปราณี สีนวลน้อย Tel. 09-1004-8105 E- mail: supranee@cpall.co.th
ในปัจจุบันถุงพลาสติกได้เข้ามามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เน้นความสะดวกสบายของผู้บริโภค ซึ่งถุงพลาสติกที่เรานิยมใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก มีอายุการใช้งานสั้น ทำให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกถึงวันละ 5,300 ตัน ทำให้เกิดปัญหาในการฝังกลบถุงพลาสติกเพราะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี และในระหว่างการย่อยสลายก็จะปลดปล่อยมลพิษไปในดินและน้ำ ถ้าหากนำขยะถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษในอากาศอย่างรุนแรง นอกเหนือจากนั้นถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งลงในทะเลทำให้สัตว์น้ำกินเข้าไปและต้องตายเป็นจำนวนมาก จนทำให้สัตว์น้ำบางชนิด เช่น ปลาโลมา ปลาพะยูน และเต่าทะเลมีจำนวนลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ "ลดการใช้ถุงพลาสติกของร้านเซเว่นฯ ในมหาวิทยาลัย" ขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาฯ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน และคนทั่วไปในเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ลดการใช้ ถุงพลาสติก (Reduce) และนำถุงพลาสติกที่อยู่ในสภาพดี สะอาด มาใช้ใหม่ (Reuse) รวมทั้งการรวบรวมถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาดส่งเข้าโรงงาน เพื่อผลิตวัสดุพลาสติกอื่นๆ (Recycle) ทั้งนี้เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำไปขยายผล ซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า
- ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ลดลง ประมาณ 80 %
- นิสิต นักศึกษา ลูกค้าทั่วไป มีความเข้าใจในโครงการฯ และเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชม
- โครงการประสบผลสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและประเทศชาติ
- โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากการสร้างความตระหนักและร่วมมือกันในการลดการใช้ถุงพลาสติก ตามกรอบพัฒนาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact)
- สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการดำเนินโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับสถาบันการศึกษาอื่น องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน