ดำเนินการโดย CPTG
ประสานงานโครงการ: สุวิทย์ แซ่ย่อง Tel. 081-858-9701 E- mail: suwit.sa@cptrading.co.th
เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำและแปรปรวนสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงและมีความเสี่ยงสูง ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ในราคาที่เหมาะสม ต้นทุนในการปลูกข้าวค่อนข้างสูง อีกทั้งการปลูกข้าวภาคใต้มาตรฐาน GAP ซึ่งมีความปลอดภัย ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เราจึงต้องการพัฒนาความรู้และการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการปลูกข้าวปลอดภัยกับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
รวมถึงพัฒนาสังคมโดยรอบโรงสีข้าวสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย

โครงการนี้ จึงถูกคิดขึ้น และผลที่ได้รับจากโครงการ มีดังนี้
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ เพิ่มขึ้น 78 กก./ไร่ (จาก 650 กก./ไร่ เป็น 728 กก./ไร่)
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,058 บาท/ไร่
- ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 41,160 บาท/ครัวเรือน/ฤดูกาล (พื้นที่ทำนา 20 ไร่/ครัวเรือน)
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- แปลงนาในโครงการผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 85%
- ลดการสร้างผลกระทบในนาข้าว มีการทำเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต ที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่รับรอง GAP มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการผลิตที่สามารถทวนสอบย้อนกลับได้ 100 %
3. การพัฒนาด้านสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การจัดถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดพิธีเชิดชูเกียรติชาวนา สืบสานประเพณีการทำขวัญข้าวถ่ายทอดเยาวชนลูกหลานชาวนา และจัดทำโครงการน้ำใจนี้จากพี่สู่น้องสนับสนุนการทำเกษตรในโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ สอนการปลูกผักและขายนำรายได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน 745 คน