ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: กัญญาณัฐ กันเดช Tel. 088-5950597 E- mail: kanyanut.kun@cpmail.in.th
การมีโภชนาการที่ดี เป็นฐานสำคัญของพัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้าน CPF โดยธุรกิจไก่พันธุ์เนื้อ สระบุรีได้ร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้มีการปลูกผักที่ใช้น้ำน้อย แต่ได้สารอาหารรอง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ได้แก่ โครงการเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน และร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน”
จากการดำเนินการพบว่านักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารรองและใยอาหารผ่านเกณฑ์ Thai School Lunchมีภาวะขาดโภชนาการ ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.5 และช่วยสร้างประสบการณ์การเพาะเห็ด การแปรรูป และการจัดจำหน่าย สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายโรงเรียนชุมชนมาแลกเปลียนเรียนรู้