ดำเนินการโดย MAKRO
ประสานงานโครงการ:   Tel. NULL E- mail: NULL
โครงการมิตรแท้โชห่วย เกิดขึ้นในปี 2550 เพื่อลดปัญหาผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีกท้องถิ่นในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่เป็นุ่จำนวนมาก และถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทย ที่ต้องปิดกิจการลงเป็นจำนวนมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถ ปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการให้ความรู้การบริหารร้านค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งการแบ่งปันความสำเร็จ (Sharing Best Practice) ในหมู่สมาชิก พร้อมเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนทางการค้ากิจกรรมให้ความรู้ ดำเนินการผ่านการอบรม ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบโจทย์อย่างโดดเด่นคือ เครื่องมือการจัดการร้านค้าปลีกในระบบสามมิติ (3D Layout Program) ที่รวบรวมต้นแบบความสำเร็จของผู้ประกอบการโชห่วยในโครงการมาไว้ในโปรแกรมเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโชห่วยได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะด้านการออกแบบผังร้าน การเลือกสินค้าตามทำเลที่ตั้งร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
สมาชิกจำนวนมากที่ได้นำความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าของตนเอง จนสามารถเพิ่มขอดขาย จากหลักพันเป็นหลักหมื่นต่อวัน และยังเป็นตัวอย่างขยายต่อไป ให้กับเจ้าของร้านค้าปลีกท่านอื่น ให้มีกำลังใจและพลังในการพัฒนาตนเองให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน