ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: อภิวุฒิ อินทรสุข Tel. 086-5636606 E- mail: apiwut.i@cpf.co.th
จากปัญหาความยากจนของชุมชนบริเวณพื้นโรงงานฯ ที่ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาภัยแล้งมีความรุนแรงเดือดร้อน ปัญหารายได้ลดลง ปัญหาต้นทุนภาคเกษตรสูงขึ้น CPF ธุรกิจไก่พันธุ์โคราช จึงได้เข้ามาส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกและประมง โดยส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ และเลี้ยงปลาดุก เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
โดยได้ทดลองเลี้ยงเป็ดไข่และปลาดุก ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยง แนะนำการจัดการ ติดตามผล แก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม และยังมีกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มสมุนไพร, กลุ่มข้าวโพด, กลุ่มไม้ผล, กลุ่มปลูกผักปลอดสาร, กลุ่มข้าว และกลุ่มปุ๋ยหมัก ทำให้กิจกรรมของศูนย์เจริญก้าวหน้าตามลำดับ
จากการดำเนินการทีผ่านมา สมาชิกภายในศูนย์ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 30 % ต่อครัวเรือน สามารถสร้างอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกภายในศูนย์ฯ 20 ครัวเรือน มีเครือข่ายที่เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว 9 องค์กร ทำให้ชุมชนบ้านดอนวัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน