ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: ธิดา ณ สงขลา Tel. 02-6257337 E- mail: dhida@cpf.co.th
จากปัญหาสังคมที่เด็กเกิดมาขาดคนอบรมดูแลให้ความรัก ความอบอุ่น ทำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอย่างกว้างขวาง ท่านประธานธินนท์ เจียรวนนท์ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ดำริให้จัดทำโครงการครอบครัวอุปการะขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้อยู่กับครอบครัวและชุมชน ให้ได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการในทุกด้านที่สมวัย
โดยทีมงานมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป จากสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชทัณฑ์ รวมถึงสถานสงเคราะห์เอกชน ไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ โดยพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละราย เป็นผู้เลี้ยงเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตที่ดี พร้อมทั้งได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา หรือการศึกษาสายอาชีพที่เด็กมีความถนัด เพื่อไปประกอบอาชีพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
ผลจากการทำโครงการนี้ มาเป็นเวลา 15 ปี มีเด็กในโครงการกว่า 290 คน ทำให้เด็กเปลี่ยนสถานะจากเด็กในความอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม ตัวเด็กรับรู้ ชุมชนรับรู้ ไม่มีปัญหาทางด้านความคิด เด็กโตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพ มีความผูกพันกับครอบครัวอุปการะ มีความกตัญญูรู้คุณส่งเงินมาให้พ่อแม่อุปการะ นอกจากนั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและได้ผล สำหรับเด็กที่ตัดสินใจขอกลับไปอยู่ครอบครัวเดิมเมื่อโตขึ้นแล้ว ทางทีมงานก็ยังมีการติดตามเด็กหลังการกลับคืนครอบครัวเดิมไปแล้ว ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดกับเด็กได้ทันต่อเหตุการณ์