ดำเนินการโดย Vietnam
ประสานงานโครงการ: วรวิทย์ อรุณรักษา Tel.   E- mail: Worawit@cp.com.vn
สงครามเวียดนามมีประวัติศาตสร์มาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ อย่างยากลำบาก จากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อน และไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี อีกทั้งภาครัฐยังขาดแคลนบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการสนับสนุนด้านต่างๆ ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย จึงเปรียบเสมือนปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง เพื่อลดความรุนแรง แล้วสามารถส่งต่อถึงมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐและเอกชน จึงต้องร่วมมือในการช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยสนับสนุนแพทย์อาสา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย การรักษาโรค และการบริการแจกยารักษาโรค สร้างเป็นโครงการช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลรักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน

โครงการนี้จึงตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพอนามัย ให้กับชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ดี เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลของการดำเนินโครงการ
-ในปี 2018 มีแพทย์เยาวชน จำนวน 6,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจโรคและสุขภาพเพิ่มมากขึ้นถึง 100,000 คน ทั่วประเทศเวียดนาม
- โครงการปี 2018 บริษัทซีพีเวียดนาม ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับสังคมและสนับสนุนการดำเนินการ โดยได้เข้าร่วมโครงการช่วยแจกยาฟรี ให้แก่ชาวบ้านผู้มีฐานะยากจน บริการผ่าตัดตาฟรีให้ผู้สูงอายุ 500 คน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู 5,000 คน ครอบคลุมโรงเรียนจำนวน 700 แห่ง และสอนวิธีการล้างมือด้วยสบู่เพื่อป้องกันโรคให้แก่เด็ก 50,000 คน
- สร้างความภูมิใจ ในการมีส่วนช่วยเหลือสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้กับพนักงาน และชุมชนในพื้นที่ได้เห็นความจริงใจในการสนับสนุนจากทางบริษัท