ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: ปุณฑริกา ลินฮาท Tel. 0851611048 E- mail: puntha11@gmail.com
โลหิตเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ แต่ประเทศไทยมักพบปัญหาโลหิตบริจาคไม่มีปริมาณเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการรับโลหิตตลอดเวลา ดังนั้นในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตจึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอโลหิตทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดส่งเสริมให้เยาวชน “เป็นคนดี คนกล้า คนเก่ง” และส่งเสริมให้เยาวชน “เป็นผู้ให้-เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้บริจาคโลหิต” พร้อมทั้งสร้างให้เยาวชนเป็นแกนนำทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดหาโลหิตบริจาค
โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือโรงเรียนกรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,เชียงราย,พิษณุโลก,เลย,ชัยภูมิ,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ปัตตานี,นครราชสีมา นำนักเรียนเข้ารับการอบรม และทำการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา เยาวชนที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำในการณรงค์บริจาคโลหิตในสถานศึกษา และเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วย
จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 มีจำนวนสถานศึกษา 236 แห่ง, ครูและนักเรียน 2,572คน ที่เข้ารับการอบรม และบริจาคโลหิตในสถานศึกษา ส่งผลให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความเมตตาเป็นผู้บริจาคโลหิตและรณรงค์จัดหาโลหิตบริจาค ทำให้มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เจ็บป่วยที่ต้องรับโลหิตในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง