ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: ภรธร จันทร์สว่าง Tel. 0841546564 E- mail: pronthana.c@cp.co.th
โลหิตเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการรับโลหิตในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต จึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอโลหิตทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้จัดตั้งโครงการบริจาคโลหิตขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 เพื่อส่งเสริมบุคลากรทำดีด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทำเป็นโครงการบริจาคโลหิตที่มีหลักการและ แนวทางปฏิบัติชัดเจน ให้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์รับทราบ และประสานงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนัดหมายการจัดบริจาคโลหิต โดยประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริจาคโลหิต ทั้งในหน่วยงานภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และหน่วยงานภายนอกที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะเดียวกันทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศไทย ยังคงจัดงานบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถจัดหาโลหิตได้ถึง 20,000 ยูนิต หรือจำนวน 8,000,000 ซี.ซี.