โครงการ > พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
“เปลี่ยนมูลสุกรเป็นพลังาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย 60 ล้านบาท/ปี”
พลังงานเป็นปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจ หากส่งเสริมการนำทรัพยากรที่มีอยู่หรือของเหลือที่จากการผลิตเช่นมูลสุกรฯลฯ นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนได้จะมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาการขาดแคนพลังงาน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ซี.พี.กัมพูชา ได้ริเริ่มทำโครงการแรกเพื่อเป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการตามฟาร์มมาตรฐาน โดยมีแนวร่วมคือปศุสัตว์จังหวัดและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดทำการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊สเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ได้ดำเนินการบ่อไบโอแก๊ส เป็นจำนวน 110 บ่อ
ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2020 จนมาถึงปี 2022สามารถผลิตพลังงานทดแทน 112 ล้านกิโลวัตต์/ปี ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 60 ล้านบาท/ ปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.2 ล้าน kg/ ปี ลดการปล่อยก๊าซมีเทน 4.2 ล้าน kg/ ปี