โครงการ > ช่วยเหลือผู้พิการสร้างงานสร้างรายได้ เขตกว่านซู่
“ช่วยเหลือผู้พิการด้วยตำแหน่งงานที่เหมาะสม มีรายได้รวมกว่า 4,500,000 บาท/ปี”
ปัจจุบัน รัฐบาลเขตกานซู่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการแก้ปัญหาผู้พิการกว่า 85 ล้านคนในเขตกานซู่ เป็นเขตที่มีผู้พิการมากกว่าเขตอื่นๆ และผู้พิการส่วนใหญ่ว่างงานขาดรายได้ จึงมีนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนและให้การดูแลผู้พิการจากทุกสาขาอาชีพมากขึ้น เพื่อสอดรับกันนโยบายดังกล่าว Chia Tai Co., Ltd. Lanzhou (North Area) จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตแรงงาน ช่วยเหลือผู้พิการในเมืองและในชนบททุกคน ที่มีความสามารถและเต็มใจที่จะทำงาน ให้พวกเขามีรายได้พึ่งพาตนเองได้พ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อเพิ่มรายได้ครอบครัวของคนพิการ และปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้พิการ
ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลเขตกานซู่ สหพันธ์คนพิการแห่งเทศมณฑลจิงชวนและบริษัททั้งหมดในเขตกานซู่ของ Chia Tai Group ได้จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้พิการ และได้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่างๆในการทำงาน ทำให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้พิการเหล่านั้นได้มีรายได้และเข้าถึงสิทธิต่างๆได้อย่างครอบคลุม
ผู้พิการได้มีงานทำสร้างรายได้รวมกว่า 4,523,200 บาท/ปี ลดภาระของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้พิการกว่า 54,718,900 บาท นอกจากนี้ยังทำให้ผู้พิการเข้าถึงระบบสุขภาพต่างๆได้อย่างทั่วถึง และการรับคนพิการของ บริษัท สะท้อนถึงวัฒนธรรมการดูแล การส่งเสริมบรรยากาศทางสังคมและดึงดูดผู้คนให้ห่วงใยสังคมมากขึ้น