โครงการ > พัฒนาพื้นที่เลี้ยงหมูและการเกษตร แก้ปัญหาความยากจน เขตกว่างซี
“แก้ปัญหาความยากจนด้วยอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 800,000 บาท/ปี”
เกษตรกรผู้ยากจนกว่า 2,500 คนในหมู่บ้าน Siyu เมืองหนานหนิง ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อยและยูคาลิปตัส แต่รายได้จากผลผลิตค่อนข้างต่ำ ด้วยข้อจำกัดเรื่องสภาพดินปลูกที่ไม่เหมาะสมและองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและขาดตลาดรองรับ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความยากจน จึงใช้แนวทางการพัฒนาแบบอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงหมู และการเกษตรในระบบนิเวศครบวงจร สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีเงินปันผลในรูปแบบ บริษัท + สหกรณ์ + ชาวนา
จัดหาทรัพยากร และร่วมมือกับ Fengming Agriculture and Animal Husbandry เพื่อสร้างฟาร์มมาตรฐาน 4,200 ตัว โดยใช้ "บริษัท + สหกรณ์ และความร่วมมือของครัวเรือนเกษตรกร บริษัท ซีพีให้ลูกสุกร อาหารสัตว์ และคำแนะนำทางเทคนิคตลอดกระบวนการ สร้างระบบป้องกันและควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพที่สมบูรณ์ ใช้การผลิตและการขายแบบครบวงจร บริการและขับเคลื่อนเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านการปลูก ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรของปุ๋ยคอกจากมูลสุกรลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยในพืชผลจากการดำเนินการมีเกษตรกรมากกว่า 30 % เข้าร่วมการพัฒนา จนเป็นอุตสาหกรรมการปลูกและเพาะพันธุ์ที่ครบวงจร มีการเลี้ยงสุกรกว่า 8,000 ตัว และจากองค์ความรู้สภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น แก้วมังกร สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนกว่า 800,000 บาท/ปี