โครงการ > โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
“ลดปัญหาด้านโภชนาการ เยาวชนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตไข่กว่า 18 ล้านฟอง/ปี”
ภาวะทุพโภชนาการ หนึ่งในปัญหาที่เยาวชนของประเทศต้องเผชิญ เนื่องจากการขาดแคลนสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารหมวดหมู่ "โปรตีน" จึงเป็นที่มาของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โครงการที่มุ่งเน้นการเข้าถึงแห่งโปรตีนที่ สด สะอาด ปลอดภัย ได้อย่างทั่วถึงทุกชุมชนและชนบทที่ห่างไกล เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคไข่ได้ตามเป้าหมาย ช่วยลดภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน
มูลนิธิฯคัดเลือกโรงเรียนที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เช่นมีภาวะทุพโภชนาการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป คณะโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพและการจัดการ โดยดำเนินการสนับสนุนด้านการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ พันธุ์แม่ไก่ อาหารไก่ ยาและวิตามิน ซึ่งทางบริษัทสนับสนุนเพียง 1 รุ่น ร่วมกับเป็นที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงดู และการจัดการร่วมกับนักสัตวบาลของกลุ่มธุรกิจไก่ไข่ เมื่อทางโรงเรียนได้รับผลผลิต "ไข่ไก่" ผลผลิตจะถูกส่งเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และไข่ไก่ที่นอกเหนือจากนำมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน สามารถนำมาขายได้ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านกองทุนในการบริหารโครงการรุ่นถัดๆไป ถือเป็นรูปแบบการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้นักเรียน เยาวชน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนรอบข้าง สามารถเข้าถึงแหล่งโปรตีนที่สด สะอาด ปลอดภัย และชุมชนสามารถอุดหนุนไข่ไก่ในราคายุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคต