โครงการ > Safety School โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
“ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน”
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในโรงเรียน ส่งผลให้มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ ด้วยสาเหตุมาจากนักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยง ขาดสื่อในการเรียนการสอน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึก และยังพบว่าสภาพแวดล้อมฯต่างๆ ภายในโรงเรียนไม่ปลอดภัย
จึงมีวัตถุประสงค์เพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การรู้จักจุดเสี่ยง ค้นหาจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ลดการเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย ในโรงเรียน และเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯระดับประเทศ
โดยนำระบบความปลอดภัยฯ จากโรงงานสู่รั้วโรงเรียน ร่วมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศแนวนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าสู่สถานศึกษา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561-65 ประสานความร่วมมือกับคณะครูอาจารย์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ชมรมความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันร่างหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน
ปัจจุบันทางโรงเรียนไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและอุบัติภัยในโรงเรียน นักเรียนสามารถชี้จุดเสี่ยงได้100% และได้เรียนรู้หลักสูตรอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฐมพยาบาล การขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ พิษภัยของยาเสพติด การจัดการขยะตามหลัก 3 R. ความปลอดภัยเบื้องต้น และระบบ 5ส.และส่งเข้าประกวด สถานศึกษาปลอดภัยกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จนได้รับรางวัล โรงเรียนปลอดภัย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562-2565 รวม4ปีต่อเนื่อง