โครงการ > เยาวชนคนรุ่นใหม่ทำตามฝัน
“ส่งเสริมเรื่องการศึกษา เพื่อนักศึกษาที่มีความมุ่งปรารถนาจะก้าวสู่อาชีพอุตสาหการเกษตรยุคใหม่ ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพกว่า 200 คนที่ได้งานและตำแหน่งต่างๆที่ตรงความรู้ความสามารถ”
ด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการปลูกและผลิตที่ก้าวล้ำนำสมัยอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาคการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบออกมามักไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที อันเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือตำแหน่งงานของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบัน
จึงมีแนวทางจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความปรารถนาที่จะก้าวสู่อาชีพอุตสาหการเกษตรยุคใหม่ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพสูงสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรกานซู่ จัดตั้งกองทุนเพื่อสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน แต่ผลการเรียนดีเยี่ยม และสนใจในอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การฝึกงานในสถานที่จริง รับมือกับสถานการณ์จริง เช่นการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดจากการดำเนินโครงการ มีนักศึกษาวิทยาลัยกว่า 800 คนสำเร็จการศึกษา นักศึกษากว่า 200 คนได้งานและตำแหน่งต่างๆที่ตรงความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทีมงานมืออาชีพด้านธุรกิจการเพาะพันธุ์และอาหารสัตว์ สร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและการวิจัยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ส่งผลดีถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ