โครงการ > โรงเรียนธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
“สร้างบุคลากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะให้สอดรับกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพิ่มโอกาสการจ้างงาน”ปัจจุบัน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิจัย ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคการศึกษา อุตสาหกรรมรัฐบาล และภาคส่วนอื่นๆ และได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างภาคอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับการวิจัย
การรวมกันของการศึกษาและภาคแรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นแรงผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานด้าน อุตสาหกรรมการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และอาหาร ที่กำลังพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์บริษัท Chia Tai Foods (Laibin) Co., Ltd. ตอบรับนโยบายของภาครัฐอย่างแข็งขัน ร่วมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและโรงเรียน ร่วมกันสร้างรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ผสมผสานการผลิต การเรียนรู้ และการวิจัยปลูกฝังและขยายคุณภาพที่ครอบคลุม กลุ่มซีพีกลางใต้ (กว่างซี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษากว่างซี ได้บรรลุความร่วมมือในเชิงลึกในการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ ปลูกฝังนักศึกษาวิทยาลัยสมัยใหม่อย่างถูกต้อง ผ่านชั้นเรียนแบบร่วมมือและจัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรวิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ การฝึกภาคปฏิบัติในทักษะทางวิชาชีพ และการฝึกอบรมคุณภาพที่ครอบคลุมตลอดจนปรับปรุงความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ครอบคลุมของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเพิ่มศักยภาพ ความสามารถการแข่งขันในการจ้างงาน
นักศึกษา 95 คนได้รับการศึกษารูปแบบใหม่นี้ ได้รับการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพและสามารถทำงานได้อย่างตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้น และเกือบ 200 คนได้รับประโยชน์จากรูปแบบการฝึกอบรมรูปแบบใหม่นี้ได้เรียนรู้แนวทางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น