โครงการ > สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สร้างคน สร้างผู้นำ มีอาชีพ มีรายได้”
การขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนชายขอบ ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากสถิตินักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ 218 แห่ง มีจำนวนนักเรียน 26,577 คน นักเรียนยากจน 15,787 คน และพบว่า 13,037 คน ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 1,200 บาท/เดือน ทำให้เด็กและเยาวชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน และไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา เครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา เพื่อยกระดับคุณชีวิตเด็กนักเรียน มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว กลับไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตนเอง สร้างบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศชาติ และสังคม
ผลการดำเนินงานส่งผลให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารจำนวน 219 คน ได้รับการศึกษา เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับอุดมศึกษา นักเรียนทุนสำเร็จการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สังคมชุมชนบ้านเกิด มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อความเจริญของชุมชน