โครงการ > ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จังหวัดเพชรบุรี
ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยังคงเป็นปัญหาสำคัญของปรเทศ ด้วยความไม่พร้อมทั้งทุนทรัพย์ และความห่างไกลในพื้นที่ทุรกันดาร การเรียนรู้เรื่องการเกษตรจึงเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้เยาวชนเหล่านั้น มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงมีแนวทางดำเนินการเพื่อเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ทักษะด้านการจัดการเกษตรเบื้องต้นได้ครบถ้วน 100% ถ่ายทอดและขยายผลชุดความรู้ด้านดารจัดการเกษตรไปสู่ชุมชนเป้าหมายโดยรอบพื้นที่ และยกระดับ ต่อยอดสู่การดำเนินการเป็นธุรกิจเกษตรเกิดการประกอบการที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสู่การค้าขายจริงได้
โดยได้จัดอบรมเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการเกษตรตามความถนัด และเป็นสถานที่จัดอบรม เรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจด้านธุรกิจเกษตร ดูแลจัดการความเป็นอยู่ในทุกมิติแก่นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากเด็กชาย...จนเป็นนาย... (นักเรียน ทุนฯ) ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม จนสามารถเรียนรู้จัดการอาชีพเกษตร มีกระบวนการจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดการค้าขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังจัดอบรมเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรผู้สนใจ และชุมชนโดยรอบศูนย์ศึกษาฯ ยกระดับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคม และได้ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำองค์ความรู้ ด้านเกษตร และผู้เชี่ยวชาญของเครือฯส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของเกษตรกรรอบพื้นที่
จากการดำเนินการ ได้ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จำนวน 31 รุ่น เยาวชนจำนวน 731 คน เมื่อจบไปสร้างอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน ในจำนวนนี้ มี 10 คน เป็นผู้นำชุมชนและร่วมขับเคลื่อนยกระดับท้องถิ่นตนเอง เป็นแบบอย่างในชุมชน สำหรับเกษตรกร มีทักษะเกษตรและสามารถนำไปเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี้ยังสร้างผลิตภัณฑ์ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของศูนย์ และสร้างผลผลิต 9 ชนิด พัฒนาผลิตนำไปส่งจำหน่ายในศูนย์ฯ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำส้มควันไม้มูลไส้เดือน ตัวไส้เดือน แคลเซียมโบรอน และสารเร่งราก เป็นต้น