โครงการ > ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent
“พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี แก่บุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงนักเรียน กว่าหกแสนคน”
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การจัดการศึกษาแห่งยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างมาก ส่งผลต่อผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีและสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินงาน เพื่อค้นหา ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยี มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุคThailand 4.0
โดยมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรจากแต่ละพื้นที่ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรตามแผนพัฒนาโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent และเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ร่วมกับผู้บริหาร และครู เพื่อ "สร้างความเปลี่ยนแปลง" แก่ผู้เรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเกิดการขยายผลการทำงานสู่โรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ