ความภาคภูมิใจ
จากการจัดการประกวดโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้เรามีโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0
พนักงาน
ผู้สร้างสรรค์
0
โครงการ
จำนวนโครงการสะสม
0
โครงการ
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
0
สถานที่
พื้นที่ดำเนินโครงการ
0
ครั้ง
จัดพิธียกย่องเชิดชู
โครงการที่ผ่านมา
โครงการแนะนำ
PIM ส่งรอยยิ้มสู่ยอดดอย
เพิ่มเติม
บ้านปันสุข
เพิ่มเติม
ลดขยะอาหาร
เพิ่มเติม
ส่งเสริมสร้างความสุขสู่พนักงาน เขตมองโกเลียใน
เพิ่มเติม
ลด เสริม สร้าง สู้เส้นทางการเรียนรู้
เพิ่มเติม
ชมรมครอบครัว CPV
เพิ่มเติม
ส่งเสริมการศึกษาเด็กออทิสติก
เพิ่มเติม
ส่องแสงสว่างชายแดน
เพิ่มเติม