โครงการที่ผ่านมา (Past Awards)
จำนวนโครงการที่พบ 125 โครงการ
สังคม
2016
พัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
สังคม
2016
โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา เพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน
สังคม
2016
ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา
สังคม
2016
การศึกษาสร้างเยาวชน พัฒนาคนสู่ความยั่งยืน
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
สนับสนุนการศึกษาศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สังคม
2016
3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
ครอบครัวอุปการะ
สังคม
2016
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๕
สังคม
2016
พุทธปัญญาชมรม
สังคม
2016
100 โรงเรียน 1000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ
สังคม
2016
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต
สังคม
2016
เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้บริจาคโลหิต
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สังคม
2016
Kare Application
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
ธนาคารชุมชนโป่งไทร
สังคม
2016
จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร
เศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม
2016
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทันสมัย ข้าว-ปลา-ปาล์ม
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
โรงเรียนต้นแบบสู่ความยั่งยืน
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
1 ฟาร์ม 1 ชุมชน
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพนาโน
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
ส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนบ้านหนองพยอม นครราชสีมา
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม l สุข l ปลูกอนาคต : โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
เศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม
2016
โครงการเรียนรู้ คู่อาชีพ เพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
สิ่งแวดล้อม
2016
ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
ปลูก...เพื่อให้ We Grow Together
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
โครงการพลังงานทดแทนฅนบนเขา
สิ่งแวดล้อม
2016
ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม
เศรษฐกิจ,สังคม
2016
ซีพีเอฟ คืนน้าใสให้บ้านโสมง
สิ่งแวดล้อม
2016
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
2016
สร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชุมชนยั่งยืน
สร้างงานสร้างอาชีพ
2018
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย “กล้วยหอมทอง”
การศึกษา
2018
อุปกรณ์จดบันทึกอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา(Braille Note Taker หรือ MEM-เม็ม (My Eye Memory))
สุขภาพอนามัย
2018
ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้
การศึกษา
2018
ICT Talent : โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สร้างงานสร้างอาชีพ
2018
ก้าวที่ "พลาด" สู่"โอกาส" สายอาชีพ
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
2018
หาย(ไม่)ห่วง
สิ่งแวดล้อม
2018
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยการจัดสร้างปะการังเทียม
สุขภาพอนามัย
2018
ซีพีเอฟ วิ่งเพื่อการกุศล (CPF RUN FOR CHARITY)
สิ่งแวดล้อม
2018
ลดใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม
2018
ปั่นรักษ์ ปันชีวิต
สร้างงานสร้างอาชีพ
2018
สนับสนุนอาชีพผู้พิการด้านการเกษตร
สร้างงานสร้างอาชีพ
2018
แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ จ.สุพรรณบุรี
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
2018
สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
2018
กองทุนช่วยเหลือพนักงานต้าอ้ายโลตัส 卜蜂莲花基金
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
2018
CP Lotus Spring Pink Charity
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
2018
ทีมจิตอาสาซีพีโลตัส ( 卜蜂莲花义工队)
สิ่งแวดล้อม
2018
ปลูก...วันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า Mangrove Planting - Plant Today, Reap Tommorow
สุขภาพอนามัย
2018
แพทย์เยาวชนเวียดนาม ปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสุขภาพอนามัยประชาชน ประเทศเวียดนาม
สุขภาพอนามัย
2018
บริจาคโลหิตและให้ความรู้โรคธาลัสซีเมียในประเทศเวียดนาม
สุขภาพอนามัย
2018
สร้างบ้านพักแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติ ประเทศเวียดนาม
สุขภาพอนามัย
2018
Milk For Kids
การศึกษา
2018
เติมฝัน แบ่งปันน้ำใจ ให้น้อง
สุขภาพอนามัย
2018
Minneapolis Crisis Nursery
สร้างงานสร้างอาชีพ
2018
น้ำผึ้งชันโรงดอกเสม็ดขาวแห่งป่า 3 น้ำ
สิ่งแวดล้อม
2018
ธนาคารสัตว์น้ำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
สุขภาพอนามัย
2018
พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตผู้พิการบุคคลออทิสติกไทย
การศึกษา
2018
U-project (เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ)
สิ่งแวดล้อม
2018
เผ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
สุขภาพอนามัย
2020
Bellisio Foods Health Center
สิ่งแวดล้อม
2020
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
新型职业农民培训
สิ่งแวดล้อม
2020
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
สุขภาพอนามัย
2020
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
สุขภาพอนามัย
2020
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
สิ่งแวดล้อม
2020
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
Universal Design QR-Code
สิ่งแวดล้อม
2020
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
สิ่งแวดล้อม
2020
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
สุขภาพอนามัย
2020
น้ำดื่มธรรมชาติ
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
การศึกษา
2020
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
การศึกษา
2020
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
สุขภาพอนามัย
2020
CPR เพื่อชุมชน
สิ่งแวดล้อม
2020
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
สิ่งแวดล้อม
2020
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
北京正大蛋业“四位一体”项目
การศึกษา
2020
“โภชนาการพอเพียง”
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
สิ่งแวดล้อม
2020
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
MaxWin Cares For All
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
สุขภาพอนามัย
2020
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
สิ่งแวดล้อม
2020
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
2020
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
สุขภาพอนามัย
2020
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
สุขภาพอนามัย
2020
Give Blood Give Life
การศึกษา
2020
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
การศึกษา
2020
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
关爱员工 暖心聚力
สุขภาพอนามัย
2020
สร้างห้องน้ำให้น้อง
สุขภาพอนามัย
2020
江苏区猪事业员工关怀项目
การศึกษา
2020
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
การศึกษา
2020
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
การศึกษา
2020
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
สร้างคุณค่าทางสังคม
2020
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
สร้างงานสร้างอาชีพ
2020
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม