1
ข้อมูลเบื้องต้น
项目信息
BASIC INFORMATION
โครงการของท่านมุ่งแก้ปัญหา (Pain Point) ด้านใด:
选择痛点
Which pain point did your project aim to solve?
ประเภทโครงการ:
项目类型:
Project Type:
ระยะเวลาของโครงการ:
实施时期 :
Project's operate time:
เริ่มต้นโครงการตั้งแต่:
จนถึงช่วงผลดำเนินการล่าสุด:
以致最近期的实行绩效:
To:
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ:
项目目标群体:
Target Group:
พื้นที่ดำเนินโครงการ:
项目实施的地区:
Project's area
อธิบายสภาพปัญหาความเดือดร้อน / ความต้องการหรือระดับคุณภาพชีวิต:
描述问题、需求、生活质量状况 :
Project's problem / painpoint
วัตถุประสงค์ของโครงการ:
项目目标 :
Project's purpose
เป้าหมายของโครงการ / หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย:
项目目的 / 用于衡量目标的单位 :
Objective(s) of the Project / Measurement
งบประมาณโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ถึงปัจจุบัน:
从项目实施至今的预算:
Budget of the Project
2
ผู้ดำเนินโครงการ
项目实施者
MEMBER
โครงการริเริ่มโดย:
事业线:
Initiate By?
ชมรม:
Project Club:
ชื่อทีม:
Team's Name:
รายชื่อคณะผู้ดำเนินโครงการ:
若属于团队的项目,请注明您的团队:
Project Member:
จำนวนพนักงานในเครือฯ ที่มีส่วนร่วมในโครงการ:
指明参与项目的集团职工人数:
Number of CP's employee who join this project:
ผู้ประสานงานโครงการ:
协调人联系 :
[ชื่อผู้ประสานงานโครงการ]; [เบอร์ผู้ประสานงานโครงการ] ; [อีเมล์ผู้ประสานงานโครงการ]
3
แนวทางการดำเนินโครงการ
项目实施路线
PROJECT IMPLEMENTATION GUIDELINE/div>
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ที่มีส่วนร่วมในโครงการ:
指明参与项目的各单位或机构 :
Specify the department(s) or organization(s) which had involved in the project
แสดงกิจกรรมสำคัญในการดำเนินโครงการ:
展示项目的关键活动 :
Key activities:
อธิบายแนวทางการดำเนินโครงการ:
阐释项目实施路线 :
Describe the project guideline:
รูปภาพการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ:
附上项目的各样活动图片 :
Picture:
คลิปวีดีโอแสดงการดำเนินโครงการ:
附上实施项目的视频 :
Video:
แนบ Link VDO:
附 Link:
vdo clip Link:
4
ผลลัพธ์
绩效、效果
RESULTS
ผลผลิตที่ได้จากโครงการ:
从项目获取的产物 :
Project Output:
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ:
从项目获得的效果 :
Project Outcome:
คุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ:
由项目实施发生对社会的价值 :
Social Impact:
ด้านเศรษฐกิจ:
经济方面:
Economic:
อธิบายเพิ่มเติม (ด้านเศรษฐกิจ):
补充阐释 (经济方面):
ด้านสังคม:
社会反面:
Social:
อธิบายเพิ่มเติม (ด้านสังคม):
补充阐释 (社会反面):
More Explain (Social):
ด้านสิ่งแวดล้อม:
环境方面:
Environment
อธิบายเพิ่มเติม (ด้านสิ่งแวดล้อม):
补充阐释 (环境方面):
More Explain (Environment):
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ที่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาสำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อม:
因实施项目而发生对经济,社会或环境的关键要点问题:
Project operation impact cause economic social or environment's important issue
อธิบายแนวทางการขยายผลโครงการ ไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (เฉพาะประเภทต้นกล้าแห่งความหวัง และร่มเงาแห่งความยั่งยืน):
解释将项目扩展到开发中以实现项目可持续性的方法 :
Explain guidelines for project expansion towards development for the sustainability of the project
การยอมรับของสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / รางวัลที่เคยได้รับ:
社会或利益相关者的承受、曾获得的奖状:
Acceptance of society or stakeholders / Awards received
คลิปสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
或附上采访利益相关者的视频:
Attach the clip of stakeholder interview
แนบ Link VDO:
附 Link :
vdo clip link