โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
เกี่ยวกับโครงการAbout Us
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซีพีเพื่อความยั่งยืน
  • คัดเลือกโครงการที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นโมเดลแนวทางปฎิบัติ
  • สนับสนุน ส่งเสริมให้คนซีพีมุ่งทำความดี โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไข ปัญหาที่เป็น Pain Point ของสังคมและชุมชน
  • สื่อสารให้คนในเครือฯเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสื่อสารสู่ภายนอกให้ประจักษ์ว่าเครือฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  • สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ ในบริบทด้านสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
“โมเดลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญ ในการที่จะปลูกฝัง สร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมที่เราอยู่ แต่แม้กระทั่งเป็นเมล็ดพันธุ์สำคัญในองค์กรของเราเอง”
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กล่าวให้นโยบาย ในพิธิมอบรางวัลโครงการ
ซีพีเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
คลิกเพื่อชม
วีดีโอ