ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: เพ็ญสินี เอี่ยมอินทร์ Tel. 0830029598 E- mail: Phensinee_eam@truecorp.co.th
ปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้า ทำให้ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัญหาสังคมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และค่อยๆ สะสมกัดกินสังคมไทยจนลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลเสียต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลงเป็นอย่างมาก
จากปัญหาดังกล่าว บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย จึงจัดให้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปลูกสำนึกที่ดี พร้อมที่จะเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม โดยถ่ายทอดสดห้องเรียนธรรมะ ในรูปแบบเรียลลิตี้เป็นเวลา 1 เดือน ให้ผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้ด้านธรรมะควบคู่ไปกับเยาวชน เน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนตามหลักไตรสิกขา ภายใต้ชื่อ “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม”
เยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง และเผยแผ่แนวคิดตามหลักพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีพุทธศาสนิกชน ผู้ชมทั่วโลกที่อนุโมทนาบุญและร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปพร้อมๆกับเหล่าสามเณร จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คนทั่วประเทศ หลักสูตรพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมสู่นักเรียนจากกว่า 6,000 โรงเรียน ในโครงการ ทรูปลูกปัญญา เป็นต้นแบบในการพัฒนาเยาชน ชุมชนและสังคม ด้วยคุณภาพเนื้อหารายการจึงได้รับรางวัลช่อสะอาด, รางวัลทูตพระพุทธศาสนา รางวัลชนะเลิศ Gold Dolphin และในเวทีระดับโลก Cannes Corporate Media & TV Awards 2016