ดำเนินการโดย CPCROP
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
ด้วยข้อจำกัดในสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำ เกษตรกรปลูกพืชได้เฉพาะฤดูฝน จึงไม่มีทางเลือกในอาชีพมากนัก ส่วนใหญ่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเผาเพื่อเตรียมแปลงปลูก เป็นวิถีชีวิตที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมปฏิบัติ เพราะช่วยประหยัดต้นทุน สะดวกในการเตรียมแปลงปลูก หลายพื้นที่ไม่สามารถควบคุมไฟจากการเผาได้จึงเกิดการลุกลามเข้าป่า
จากการดำเนินการได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกันทำ และเป็นศูนย์กลางพัฒนา รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสะท้อนความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน นำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไข มีการนำตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพตามความต้องการ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมทักษะและต่อยอดองค์ความรู้
กลุ่มพืชครบวงจรยังได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีการสร้างบ่อน้ำ ช่วยให้เกษตรกร 169 ครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี ครอบคลุมพื้นที่ใช้น้ำ 1,404 ไร่ การพัฒนาอาชีพได้ปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรที่หลากหลาย อาทิกลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น สร้างรายได้เฉลี่ย 50,000-60,000 บาท/ปี กลุ่มพืชผักสร้างรายได้เฉลี่ย 6,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน ปัจจุบันชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ ไม่ต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ข้าวโพด) อีกทั้งยังสมัครใจในการคืนผืนป่าเพื่อปลูกเป็นป่าชุมชนกว่า 2,000 ไร่