ดำเนินการโดย CPCROP
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
ภายใต้แนวคิดของท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ที่มองเห็นภาคการเกษตรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนา จึงเล็งเห็นการเปลี่ยนผ่านระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรทันสมัย ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ภาคเกษตรต้องมีการปรับตัวตามแนวทาง 3 สูง 1 ต่ำ คือ ลงทุนสูง ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง และต้นทุนต่ำ จึงนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรทันสมัยข้าว-ปลา-ปาล์มต้นแบบพื้นที่ 290 ไร่ มีการรวบรวมผืนนาให้เป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้ ผลที่ได้ในระยะยาวจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ในช่วงแรกที่มีรวบรวมการปรับปรุงโครงสร้างผืนนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้น จะทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีระบบการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่สูงสุดโดยยึดหลักเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม เช่น ในนาข้าวนอกจากปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใช้เครื่องจักรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ต้องมีการเลี้ยงปลาควบคู่กันไปเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ บนคันนามีการปลูกพืชต้นปาล์มน้ำมัน ต้นมะพร้าว เนื่องจากพืชทั้ง 2 ชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต พืชเสริมประเภทกล้วย รวมไปถึงพืชผักสวนครัว จัดได้ว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการบริหารระบบน้ำอย่างมีระบบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้หลายทางตลอดทั้งปี เป็นการลดความเสี่ยงจากการทำนาเพียงอย่างเดียว
จากรูปแบบการดำเนินการ ในศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตต่างๆ 22,000 บาท /ไร่/ ปี เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ปลูกข้าวอย่างเดียวจะมีรายได้ 2,000 บาท/ไร่/ปี ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เกษตรทันสมัย ข้าว-ปลา-ปาล์มเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจศึกษาดูงาน เพื่อนำสู่การพัฒนาต่อยอดให้ภาคการเกษตรของไทยมีความมั่นคง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป