ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: อัญธิกา คังคายะ Tel. 088-0899086 E- mail: Auntika_kan@truecorp.co.th
เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพคน ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้อย่างยั่งยืน...และด้วยสถานการณ์โลกที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ดังนั้น การส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปรับตัวและเข้าถึงเทคโนโลยี หรือ ICT เพื่อการศึกษาได้ จึงเป็นเครื่องมือและช่องทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรความรู้ในทุกห้องเรียน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ICT Talent ) จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาทักษะด้าน ICT ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องตามบริบทรายพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้่่างงาน-สร้างอาชีพ สร้างความผูกพัน และสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ผลักดัน-ส่งเสริมให้ ผอ.และครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองจากรุ่นสู่รุ่น ในลักษณะการสืบทอดผู้นำรุ่นใหม่ของชุมชน

ผลการดำเนินงาน พบว่า
1. ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะความรู้สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ต่อพนักงาน/องค์กร
> พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่สามารถนำทักษะในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้
> สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง
> เสริมสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของ ICT ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
> เป็นการนำศักยภาพขององค์กรทางด้านเทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เช่น Multimedia ของ True Click Life / สื่อ True Visions / True Fiber high speed Internet ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล