ดำเนินการโดย CPALL
ประสานงานโครงการ: พิจาริณี สุวรรณกูล Tel. 085-0096745 E- mail: pijarineesuw@cpall.co.th
ในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปีละหลายหมื่นคน สาเหตุมาจากสถาบันครอบครัวซึ่งเกิดความไม่พร้อมในการมีบุตร การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน และเกิดความไม่พร้อมทั้งสถานะทางการเงิน การดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นบาดแผลที่ทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้กระทำความผิด ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ตั้งแต่การกระทำความผิดเล็กๆ จนไปถึงการกระทำความผิดแบบร้ายแรง
กรมพินิจ เป็นที่ควบคุมตัวเยาวชนที่เรียกว่า เยาวชนผู้กระทำความผิด (juvenile offender หรือ juvenile delinquent) เป็นการชั่วคราวระหว่างศาลไต่สวน หรือเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อฝึกอบรมหรือรับการดูแลอย่างอื่นตามกระบวนการยุติธรรมต่างหากจากบุคคลทั่วไป โดยมีศาลซึ่งเรียกว่า ศาลเยาวชน (juvenile court) เป็นผู้สั่งให้ควบคุมตัวเยาวชนไว้ ณ สถานพินิจ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชนนั้น มีหลายหนทางสำหรับจัดการเยาวชนผู้กระทำความผิด บางกรณีเยาวชนอาจได้รับการปล่อยให้กลับเข้าสู่สังคมหลังจากรับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาความคิด และฝึกวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดเพื่อวางแผนและสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมคืนสู่สังคมและสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่กระทำความผิดซ้ำ โดยมีผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาฝึกวิชาชีพ ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีอาชีพหรือมีงานทำ อัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนก็จะลดลง พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจและยกระดับวิชาชีพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน