ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: พลอยพชรวรรณ พรหมโลกุล Tel. 084-1322323 E- mail: Ploypacharawan_Pro@truecorp.co.th
เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนบุคคลสุญหาย เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม และผู้ป่วยจิตเภท การติดตามผู้สูญหายเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ อาทิ ผู้ป่วยจดจำอะไรไม่ได้ ขาดช่องทางและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเบาะแสขาดเครือข่ายจิตอาสาและการรณรงค์ให้มีการรายงานเบาะแสเมื่อ พบผู้สูญหาย ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จึงคิดเพิ่มช่องทางและเครื่องมือ ที่จะช่วยให้จิตอาสาหรือประชาชนทั่วไปสามารถรายงานการพบเห็นผู้สูญหายมายังมูลนิธิกระจกเงาโดยตรงโดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารผนวกกับ RFID (Radio Frequency Identification)

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาช่องทางและเครื่องมือช่วยติดตามและแจ้งเบาะแสผู้สูญหายแก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อดำเนินการติดตามและนำตัวส่งคืนครอบครัว พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของ ผู้สูญหาย สถานการณ์ของการสูญหาย ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึง สร้างเครือข่ายและแนวร่วมในสังคม เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ผู้สูญหาย

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถแจ้งเบาะแส ของจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งเป็น เป้าหมายของ Thai Missing App ที่คาดว่า จะหายออกจากบ้านในปี 2561-2562 10 % (100 คน จาก 1,000 คน)
และได้สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคนสมองเสื่อม หายออกจากบ้าน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ร่วมเผ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้สูญหาย