เกณฑ์การคัดเลือก (Project Criteria)

วัตถุประสงค์ของโครงการ ซีพีเพื่อความยั่งยืน

  • คัดเลือกโครงการที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นโมเดลแนวทางปฎิบัติ
  • สนับสนุน ส่งเสริมให้คนซีพีมุ่งทำความดี โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไข ปัญหาที่เป็น Pain Point ของสังคมและชุมชน
  • สื่อสารให้คนในเครือฯเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสื่อสารสู่ภายนอกให้ประจักษ์ว่าเครือฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  • สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ ในบริบทด้านสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ
จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ