โครงการที่ผ่านมา (Past Awards)
2016
 
สังคม
พุทธปัญญาชมรม
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
เศรษฐกิจ,สังคม
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว
เศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อม
สร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชุมชนยั่งยืน
2018
 
การศึกษา
เติมฝัน แบ่งปันน้ำใจ ให้น้อง
สร้างงานสร้างอาชีพ
แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ จ.สุพรรณบุรี
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
ทีมจิตอาสาซีพีโลตัส ( 卜蜂莲花义工队)
สร้างงานสร้างอาชีพ
สนับสนุนอาชีพผู้พิการด้านการเกษตร
2020
 
สิ่งแวดล้อม
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
สร้างงานสร้างอาชีพ
新型职业农民培训
สร้างงานสร้างอาชีพ
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน