โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
เกณฑ์การคัดเลือกProject Criteria
คุณสมบัติของโครงการที่จะเข้าร่วมคัดเลือก
  • เป็นโครงการ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสังคมชุมชนหรือเป็นโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพนักงานในเครือฯ
  • เป็นโครงการ ที่ยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน มีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
  • เป็นโครงการที่ริเริ่ม ในนามบุคคล กลุ่ม ชมรม แผนกหรือฝ่ายต่างๆ ในบริษัท โดยต้องดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
  • กรณีโครงการ ที่เคยได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมได้ แต่ต้องมีผลดำเนินการ ที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะสำคัญ
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ
กำหนดการโดยสังเขป
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  • รับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ
  • จากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์