โครงการ > กองกายหมู่บ้านฟื้นป่า 100% ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน
“ปกป้องระบบนิเวศในพื้นที่กว่า 7,191 ไร่ รักษาสภาพพื้นที่มิให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าฟื้นฟู ระบบนิเวศด้วยพืชมูลค่าสูงที่สร้างรายได้และสามารถพลิกฟื้นผืนป่า สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 84,436 บาทต่อปี”
บ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีสภาพปัญหาด้านพื้นที่ โดยมีพื้นที่ป่าร้อยละ 60 และพื้นที่ภูเขาหัวโล้นสูง ร้อยละ 40 การทำเกษตรกรรมเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทำให้เกษตรกรต้องลงทุนปัจจัยการผลิตสูง อีกทั้งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่ค่อนข้างต่ำ จึงเกิดการขยายบุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติของชาวบ้านกองกายอย่างต่อเนื่อง และความเป็นพื้นที่ลาดชันค่อนข้างมาก ทำให้เกษตรกรจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการเผาซังข้าวโพด ก่อให้เกิดปัญหาด้านหมอกควันไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพต่อชุมชน และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อคุณภาพอากาศอำเภอแม่แจ่ม และจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดำเนินการโครงการบ้านกองกาย ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 5 สร้าง ดังนี้
  • สร้างแรงจูงใจ : สร้างความเชื่อมั่นด้วยสิ่งใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างคน : สร้างบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ ด้านการปกป้อง และ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
  • สร้างองค์ความรู้ : สร้างองค์ความรู้ในระดับพื้นที่พัฒนาความเข้าใจและสร้างกลไกการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างพื้นที่รูปธรรม : สร้างพื้นที่ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  • สร้างต้นแบบ SOCIAL ENTERPRISE : สร้างธุรกิเพื่อสังคมที่มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็น SE ที่เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน”