โครงการ > ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
“ปลูกจิตสำนึกความรัก หวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ ผ่านการประกวดภาพถ่าย”
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสัตว์ป่า นับวันสถานการณ์ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ผืนป่าที่มีแนวโน้มลดลง ไม่ว่าจะเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อทำการเกษตร หรือแม้แต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีก็ทำลายสภาพแวดล้อมหรือวิถีชุมชนของพื้นที่นั้น ๆ ไปมากมาย รวมถึงการล่าและค้าสัตว์ป่า อาจทำให้สัตว์ป่าบางชนิดในอนาคตอันใกล้นี้มีโอกาสสูญพันธุ์ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายด้วยเช่นกัน
ทรูฯจึงดำเนินการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนคนไทย ได้เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ ผ่านภาพถ่าย สร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตลอด 28 ปี โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การอบรมถ่ายภาพให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป, การประกวดภาพถ่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และกิจกรรม ชวนชมนก 'CP Bird Walk' นอกจากนี้ ยังได้นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปลูกใจรักธรรมชาติให้กับคนไทยทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญ และความสวยงามของธรรมชาติ สร้างความรัก หวงแหน อันจะทำให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติให้ยั่งยืน
ทำให้เกิดจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังสร้างช่างภาพรุ่นใหม่ที่รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรมในการถ่ายภาพธรรมชาติ ไม่ทำร้ายหรือทำลายสิ่งแวดล้อม