โครงการ > กับดักขยะทะเล
“ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยกับดักขยะทะเล”
วิกฤตการณ์ปัญหาด้านการจัดการขยะทะเล ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งขยะทะเลส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากแม่น้ำ ลำคลอง ชุมชนชายฝั่ง ไหลรวมลงสู่ท้องทะเลและมหาสมุทร สอดคล้องกับข้อมูลเรื่องขยะทะเลที่องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นวงกว้าง ชิ้นส่วนพลาสติกในกระเพาะอาหารของนกทะเล ร้อยละ 44 ของสายพันธุ์นกทะเลทั้งหมด และร้อยละ 22 ของสัตว์จำพวกวาฬและเต่าทะเลทุกสายพันธุ์ ผลกระทบจากวงจรของขยะทะเลเกิดเป็น “ไมโครพลาสติก” (Microplastic) ทำให้สามารถหลุดลอดเข้าไปในระบบหายใจ หรือระบบทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ
จึงได้ดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะทะเล ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะทะเลตามแนวทาง 3R และเพื่อปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
โครงการฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ภาคประชาสังคมอาทิ Pitching Contest รูปแบบการจัดทำกับดักขยะทะเล การจับคู่ (Matching) กับ สถาบันการศึกษา หรือ Start Up เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดทำกับดักขยะทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของชุมชน เกิดผลลัพธ์ และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะทะเลตามแนวทาง 3R เกิดเป็นเป็นต้นแบบที่ดี ในบทบาทการรวมกลุ่มตัวแทนชุมชนจิตอาสา โครงการกับดักขณะทะเลตำบลบางหญ้าแพรก และช่วยสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่บริษัทจะจัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชนได้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการฯ สร้างการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น